NAUCZYCIELE PROWADZˇ LEKCJE W TVP


 

 

Lekcje z języka polskiego prowadzi Mariusz Polowy

 

Temat lekcji: Neologizmy, kolokwializmy, antonimy – o bogactwie leksykalnym współczesnej polszczyzny


Lekcje geografii prowadzi Anna Krawczyk

Temat lekcji: Sytuacja i zanikanie kultur pierwotnych w Ameryce

Temat lekcji: Stany Zjednoczone ¶wiatow± potęg± gospodarcz±

Temat lekcji: Amerykański sen... w miastach dużych i jeszcze większych

Australia i Oceania - odległe i niezwykłe

Australia cz. 2: Ludno¶ć