Zasady przyjęć do klas I zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),

Uchwały Nr XXV/241/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Biłgoraj,

Zarządzenia Nr 94/VIII/2020 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Biłgoraj

Informacje ogólne

Do klas I przyjmowane są:

dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,

dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć

Do klasy pierwszej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej  przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Gminę Miasto Biłgoraj.

 

TERMINY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2020/2021

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz
z terminami ich obowiązywania

Data początkowa

Data końcowa

Informacje o etapie

17.01.2020 r.

Publikacja harmonogramu rekrutacji.

27.01.2020 r.

9.03.2020 r. 1500

Składanie podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej.

13.03.2020 r.

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

16.03.2020 r. 1000

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

Uwaga: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

16.03.2020 r.

19.03.2020 r. 1500

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego  woli przyjęcia do szkoły.

20.03.2020 r. 1500

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Pliki do pobrania:

1. Klauzula informacyjna przy rekrutacji

2. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

4. Załączniki 1 i 2

5. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

 
 

z powrotem | linki |napisz do nas | ciekawe strony
© Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Nadstawna 62A
e-mail: bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
telefon: (0-84) 688-04-81
Prowadzenie strony: Józef Osieł