do strony głównej          

Lodowisko "Biały Orlik"


REGULAMIN KORZYSTANIA Z LODOWISKA „BIAŁY ORLIK”
przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju

1.      Właścicielem lodowiska jest Gmina Miasto Biłgoraj, a jego administratorem Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju.

2.      Dla osób spoza szkoły lodowisko jest czynne:

–  Dni powszednie                   -        1500 – 2000

–  Soboty, niedziele, święta     -          900 – 2000

–  Ferie zimowe                      -          900 – 2000

3.      Korzystanie z lodowiska jest bezpłatne.

4.      W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych Administrator ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.

5.      Ślizgawki trwają 50 minut i rozpoczynają się o pełnych godzinach.

6.      W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się przerwy techniczne na czyszczenie tafli lodowiska. Podczas przerwy technicznej zabrania się wchodzenia na lodowisko. Możliwość ponownego korzystania z lodowiska oznajmia administracja obiektu.

7.      W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko może zostać zamknięte.

8.      Dzieci do lat 8 korzystają z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub opiekunów, będących na łyżwach.

9.      Jazda na lodowisku może się odbywać tylko we wskazanym kierunku, zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez obsługę lodowiska.

10.   Na lodowisku zaleca się jazdę w rękawiczkach i czapkach.

11.   Zaleca się jazdę w kaskach, nakolannikach i nałokietnikach, szczególnie dzieciom do lat 8.

12.   W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracowników obsługi lodowiska.

13.   Zabrania się wnoszenia na teren lodowiska napojów alkoholowych, szklanych pojemników, niebezpiecznych przedmiotów oraz środków chemicznych.

14.   Palenie tytoniu  i spożywanie alkoholu na terenie lodowiska jest zabronione.

15.   Obowiązuje zakaz wstępu na lodowisko osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Obsługa lodowiska ma obowiązek wyprosić  takie osoby z terenu obiektu

16.   Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

17.   Na tafli lodowiska mogą przebywać tylko osoby w łyżwach.

18.   Zabrania się używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów i krążków hokejowych.

19.   Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się siadania na bandach, rzucania śniegiem, wychodzenia w łyżwach poza ogrodzeniem lodowiska, stania przy bandach wewnątrz lodowiska, skoków na łyżwach, celowego potrącania innych użytkowników lodowiska, niszczenia sprzętu i urządzeń oraz stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska.

20.   Korzystający z lodowiska ponoszą osobiste ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.

21.   Jednorazowo na tafli lodowiska może przebywać max. 50 osób.

22.   Na płycie lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność.

23.   Obowiązkiem korzystających z lodowiska jest wykonywanie poleceń pracowników obsługi.

24.   Podczas korzystania z lodowiska zabrania się: urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy z torebkami, plecakami i aparatami fotograficznymi, rozmów przez telefon komórkowy w trakcie jazdy,  jazdy z dziećmi na rękach, wprowadzania zwierząt.

25.   Wszelkie zauważone uszkodzenia (m.in. uszkodzenia tafli lodu lub wyposażenia), wypadki (z udziałem użytkowników lodowiska) lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłosić pracownikom obsługi.

26.   W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.

27.   Każdy korzystający z lodowiska ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i przestrzegania jego zasad.

28.   Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.

29.   Za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki Administrator lodowiska nie ponosi odpowiedzialności.

30.   Zasady korzystania i cennik wypożyczalni łyżew określa odrębny regulamin

Dyrektor Szkoły