Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2023/2024

Informujemy, że od dnia 24 stycznia 2023 r. rozpoczynają się zapisy do klasy pierwszej
i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja potrwa do dnia 3.03.2023 r. do oddziałów przedszkolnych
oraz do dnia 9.03.2023 r. do klasy pierwszej.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły w godz. 7.30-15.30.

Dokumenty do pobrania w pliku PDF poniżej lub w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

 Informacje dodatkowe dotyczące obowiązku szkolnego oraz rekrutacji

 Do klas I przyjmowane są:

-    dzieci 7- letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,

-    dzieci 6- letnie (urodzone w roku 2017) – na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 Kandydaci zameldowani w obwodzie  szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej  przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

 W celu zapisania dziecka rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są dostarczyć:

-    zgłoszenie dla dziecka zameldowanego w obwodzie szkoły lub wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły,

-    w przypadku opiekunów prawnych – oryginał dokumentu ustanawiającego opiekunów prawnych (np. orzeczenia sądu),

-    zaświadczenie o zameldowaniu dziecka w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły,

-    zaświadczenie o odbyciu przez dziecko przygotowania przedszkolnego (tzw. informacja o gotowości szkolnej) przy zapisach do klasy I (do okazania w terminie późniejszym po decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły).

 W związku z koniecznością kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego bądź obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w granicach obwodu szkoły rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są zgłosić fakt zapisania dziecka do innej szkoły niż obwodowa w sekretariacie szkoły,
tel. (84) 688 04 81.

 Pliki w formacie PDF  do pobrania:

Klauzula informacyjna przy rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 5

-   do klasy pierwszej:

1. Terminy naboru do klas pierwszych

2. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

4. Załączniki 1 i 2

5. Potwierdzenie woli przyjecia do szkoły

-   do oddziału przedszkolnego:

1. Terminy naboru do oddziałów przedszkolnych

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

3. Załączniki 1 i 2

4. Załączniki 3 i 5

5. Załącznik nr 4

6. Oświadczenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego

 
 

z powrotem | linki |napisz do nas | ciekawe strony
© Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Nadstawna 62A
e-mail: bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
telefon: (0-84) 688-04-81
Prowadzenie strony: Józef Osieł