Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że od dnia 24 stycznia 2022 r. rozpoczynają się zapisy do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacja potrwa do dnia 4.03.2022 r. do oddziałów przedszkolnych oraz do dnia 9.03.2022 r. do klasy pierwszej.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły w godz. 7.30-15.30.

Dokumenty do pobrania w pliku PDF poniżej lub z sekretariatu szkoły.

Informacje dodatkowe dotyczące obowiązku szkolnego oraz rekrutacji

Zasady przyjęć do klas I i oddziałów przedszkolnych zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

-   Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),

-   Uchwały Nr XXV/241/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Biłgoraj,

-   Zarządzenia Nr 256/VIII/2022 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Biłgoraj.

Do klas I przyjmowane są:

-   dzieci 7- letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,

-   dzieci 6- letnie (urodzone w roku 2016) – na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć do oddziału przedszkolnego:

Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są:

-   dzieci 6-letnie i 5-letnie (urodzone w latach 2016-2017)

W pierwszym terminie rekrutacji do oddziału przedszkolnego przyjmowane są wyłącznie dzieci zameldowane/zamieszkałe w Biłgoraju.

W naborze uzupełniającym, tzn. od 25.04.2022 r., będą mogły zostać przyjęte dzieci z innych gmin w celu uzupełnienia wolnych miejsc w zaplanowanej i uzgodnionej liczbie grup.

Liczba dzieci w oddziale przedszkolnych nie może przekraczać 24.

Zasady przyjęć do klasy pierwszej:

Kandydaci zamieszkali w obwodzie  szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej  przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rekrutację prowadzi się po rozpoznaniu potrzeb uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły. Rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

Pierwszy termin rekrutacyjny dotyczy tylko dzieci zamieszkałych i zameldowanych na terenie Miasta Biłgoraja, spoza obwodu szkoły.

W przypadku wolnych miejsc w klasie I, liczbę uczniów będzie można uzupełnić w naborze uzupełniającym (sierpniowym) o dzieci zamieszkałe w innych gminach.

Liczba uczniów w każdym oddziale klas I nie może być wyższa niż 24.

Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Gminę Miasto Biłgoraj. 

Zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego lub do klasy I szkoły dokonują rodzice (opiekunowie prawni) osobiście w kancelarii szkoły, codziennie w godzinach 7.30 do 15.30. Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły lub dyrektor w godzinach pracy.

W celu zapisania dziecka rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są dostarczyć:

-  zgłoszenie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły/wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły,

-  w przypadku opiekunów prawnych – oryginał dokumentu ustanawiającego opiekunów prawnych (np. orzeczenia sądu),

-  zaświadczenie o zameldowaniu dziecka w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły,

-  zaświadczenie o odbyciu przez dziecko przygotowania przedszkolnego (tzw. informacja o gotowości szkolnej) przy zapisach do klasy I (do okazania w terminie późniejszym po decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły).

W związku z koniecznością kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego bądź obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w granicach obwodu szkoły rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są zgłosić fakt zapisania dziecka do innej szkoły niż obwodowa w sekretariacie szkoły, tel. (84) 688 04 81.

Uczniowie szkoły i dzieci z oddziału przedszkolnego mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej. Obecnie cena jednego obiadu dwudaniowego w stołówce szkolnej wynosi 6 zł, natomiast śniadania i obiadu dla dzieci z oddziałów przedszkolnych 7,50 zł  (może ulec zmianie).

W szkole funkcjonuje świetlica szkolna. Dzieci będą mogły korzystać ze świetlicy w godz. 7:30.-16:00. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne. Przyjęcia do świetlicy dokonuje się na podstawie złożonej przez rodziców (opiekunów prawnych) karty zgłoszenia do świetlicy.

Klauzula informacyjna przy rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 5

Pliki w formacie PDF  do pobrania:

-   do klasy pierwszej:

1. Terminy naboru do klas pierwszych

2. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

4. Załączniki 1 i 2

5. Potwierdzenie woli przyjecia do szkoły

-   do oddziału przedszkolnego:

1. Terminy naboru do oddziałów przedszkolnych

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

3. Załączniki 1 i 2

4. Załączniki 3 i 5

5. Załącznik nr 4

6. Oświadczenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego

 
 

z powrotem | linki |napisz do nas | ciekawe strony
© Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Nadstawna 62A
e-mail: bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
telefon: (0-84) 688-04-81
Prowadzenie strony: Józef Osieł