Informujemy, że od dnia 24 stycznia 2024 r. rozpoczynają się zapisy do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025.

Rekrutacja potrwa do dnia 4.03.2024 r. do oddziałów przedszkolnych oraz do dnia 8.03.2024 r. do klasy pierwszej.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły w godz. 7.30-15.30.

Dokumenty do pobrania w pliku PDF poniżej lub w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

Informacje dodatkowe dotyczące obowiązku szkolnego oraz rekrutacji

Do klas I przyjmowane są:

  • dzieci 7- letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6- letnie (urodzone w roku 2018) – na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci zameldowani w obwodzie  szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej  przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

 W celu zapisania dziecka rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są dostarczyć:

  • zgłoszenie dla dziecka zameldowanego w obwodzie szkoły lub wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły,
  • w przypadku opiekunów prawnych – oryginał dokumentu ustanawiającego opiekunów prawnych (np. orzeczenia sądu),
  • zaświadczenie o zameldowaniu dziecka w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły,
  • zaświadczenie o odbyciu przez dziecko przygotowania przedszkolnego (tzw. informacja o gotowości szkolnej) przy zapisach do klasy I (do okazania w terminie późniejszym po decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły).

W związku z koniecznością kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego bądź obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w granicach obwodu szkoły rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są zgłosić fakt zapisania dziecka do innej szkoły niż obwodowa w sekretariacie szkoły, tel. (84) 688 04 81.

Pliki w formacie PDF  do pobrania:

Klauzula informacyjna przy rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 5

-   do klasy pierwszej:

1. Terminy naboru do klas pierwszych

2. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

4. Załączniki 1 i 2

5. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

6. Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje religii

-   do oddziału przedszkolnego:

1. Terminy naboru do oddziałów przedszkolnych

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

3. Załączniki 1 i 2

4. Załączniki 3 i 5

5. Załącznik nr 4

6. Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego

7. Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje religii